Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Super User

środa, 22 sierpień 2012 15:17

Parafia

Historia Parafii

Parafia p. w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Komorowie została erygowana w czerwcu 1997 r. przez ówczesnego Biskupa Sandomierskiego J.E. ks. bpa Wacława świerzawskiego. Nowo utworzona parafia została w całości wydzielona z macierzystej wspólnoty parafialnej w Majdanie Królewskim. Kościół, który stał się świątynią parafialną, wybudowano wcześniej jako kaplicę dojazdową.
Do 1972 r. wierni z Komorowa uczestniczyli we Mszach św. i nabożeństwach w kościele parafialnym w Majdanie Królewskim. W marcu 1972 r. pod kierunkiem ówczesnego księdza proboszcza Wojciecha Szpytmy wierni przemienili na kaplicę nie zamieszkany dom p. Jana Stróża. Ówczesne władze oceniły to działanie jako przestępstwo, były represje, przesłuchiwania, kary, ale kaplica powstała i przez blisko 20 lat służyła mieszkańcom tej wioski. Jednak z upływem czasu gromadzący się ludzie nie mieścili się we wnętrzu kaplicy, dlatego powstała myśl, by budować kościół.
Dnia 3 maja 1988 r. został poświęcony plac pod budowę nowego kościoła. W Boże Narodzenie 1990 roku w budującej się świątyni, jeszcze nie ukończonej, odprawiono pierwszą Pasterkę. Nie było jeszcze okien. W 1991 r. odprawiono drugą Pasterkę. Kościół miał już wtedy dach i ogrzewanie. Od tego momentu na prośbę wiernych Msze św. sprawowane były już w każdą niedzielę. Dnia 28 czerwca 1992 roku został wmurowany kamień węgielny, świątynia została poświęcona przez pochodzącego z pobliskiej Huty Komorowskiej abpa Adama Kozłowieckiego. Dedykowano ją Najświętszej Maryi Pannie Matce Kościoła.
Dnia 29 czerwca 1997 r. ks. bp Wacław Świerzawski erygował parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Komorowie. Równocześnie mianował on ks. Andrzeja Caga proboszczem nowo powstałej Parafii. Proboszcz i wierni zostali zobowiązani do wykończenia kościoła oraz wybudowania plebanii i cmentarza grzebalnego. Dnia 27 maja 2007 r. w uroczystość Zesłania Ducha świętego Biskup Sandomierski ks. bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga dokonał konsekracji świątyni p.w. N.M.P Matki Kościoła w Komorowie.

"Proszę Was, bądźcie ze mną w modlitwie; dzieci, młodzież, starsi, a ja obiecuję modlitwę w Waszej intencji (...). Ciebie Matko Najświętsza proszę miej w opiece mnie i wszystkich wiernych powierzonych mojej pieczy". Słowa homilii wygłoszonej przez Księdza Proboszcza w dniu objęcia Parafii.

środa, 22 sierpień 2012 15:10

Centrum Pomocy Rodzinie

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Dekanacie Raniżów z siedzibą w Parafii Komorów

 Poradnie dla Małżeństw i dla Narzeczonych

Parafia p.w. NMP Matki Kościoła w Komorowie

I. poniedziałek miesiąca godz. 16-18
P. Jolanta Stolarz, Tel. (15) 847-41-04

Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Spiach
I. piątek miesiąca - po Mszy św. wieczornej
P. Józefa Bieleń, Tel. (17) 228-32-06; kom. 512750336

Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP w Kopciach
II. Niedziela miesiąca, godz. 9-10.30
P. Monika Kisiel, Tel. 695648551

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna

Lek. med. Ryszard Stec  - Spec. Medycyny rodzinnej.
Tel. kom. 602 786 823 - par. Majdan Królewski (na wezwanie)

Mgr inż. Ryszard Łeptuch - rzeczoznawca majątkowy.
Czwartek i piątek po godz. 13, Tel. 603 794 076 - par. Komorów

Mgr Mirosław Kopeć - aplikant adwokacki, pomoc prawna rodzinie.
Tel. kom. 607 385 648 - par. Majdan Królewski (na wezwanie)

Mgr Kazimiera Szymańska - pomoc prawna.
Tel. (15) 847 21 37 - par. Krzątka (na wezwanie)

Mgr Roman Sondej - pomoc prawna.
Tel. kom.  692 291 580 - par. Raniżów (na wezwanie)

P. Krystyna Kłoda - doradca ds. pomocy rodzinie na szczeblu gminy Majdan Królewski, Tel. (15) 847 10 74   - parafia Krzątka (na wezwanie)

Mgr Dorota Letniowska - doradca ds. pomocy rodzinie na szczeblu gminy Majdan Królewski, Tel. (15) 847 10 46 - par. Majdan Królewski (na wezwanie)

środa, 22 sierpień 2012 15:09

Historia Komorowa

W okresie kształtowania się państwowości polskiej region kolbuszowski znajdował się w centrum Puszczy Sandomierskiej, która w tym czasie posiadała największy zasięg. Planową akcję osadniczą zapoczątkował tu król Kazimierz Wielki, lokując w swoich dobrach kilka osad: na południu Borek koło Sędziszowa (1346) i Mrowlę (lokowana trzykrotnie 1347 - 1367), a na północy zapadły głęboko wśród lasów Przyszów z zameczkiem myśliwskim (w którym w 1368 roku wystawił akt lokacji miasta Lwowa) - oraz związany z nim stan myśliwski o nazwie Raniżów nad rzeką Zyzogą, obok którego w 1366 roku osadził król w lesie zwanym Doblowa - Wolę Raniżowską.
Intensywniejsza działalność osadnicza rozpoczęła się tu w XV i XVI wieku, kiedy rozwijające się wsie i nowo lokowane osady zajęły niemal całą środkową część wzniesień Płaskowyżu Kolbuszowskiego, pokrytą żyźniejszymi glebami. W tym czasie (1599 r.) m.in. powstaje Komorów z Leśnictwem Sandomierskim. Dynamiczny przebieg miał również rozwój osadnictwa w dwóch następnych stuleciach, kiedy to w regionie kolbuszowskim powstało ponad 30 nowych osad. Były to w dobrach królewskich m.in. Huta Komorowska (około 1674), Majdan (około 1710-1711), Rusinów i Staniszewskie (przed 1744), Brzostowa Góra (około 1744), Krząta (przed 1747), Wola Rusinowska (1764).
Miejscowość Komorów została zasadzona w lasach królewskich w 1599 roku, na Leśnictwo Sandomierskie, przez Jana Studzińskiego, za zgodą Hieronima Gostomskiego, starosty sandomierskiego i wojewody poznańskiego. Sołtysi znając stosunki osadnicze w puszczy, zajmowali się werbowaniem osadników. I tak sołtys Jan Studziński osadzał wieś Komorów, jak i inne wioski na Zasaniu.Bardzo ważną rolę w życiu gospodarczym puszczy odgrywało wprowadzenie instytucji leśnych. W 1571 roku Hieronim Gostomski wojewoda poznański, starosta sandomierski za zgodą króla Zygmunta Augusta założył w pobliskim Komorowie "urząd leśniczy lasów sandomierskich" /prefektura lasów sandomierskich/. Równocześnie starosta sandomierski przy pomocy leśniczego Jana Studzińskiego zaczął lokować wieś Komorów /około 1599 roku/. W 1612 roku Jan Bogoria-Skotnicki objął urząd leśniczego w Komorowie, złożywszy stosowną przysięgę, w której między innymi zobowiązał się przestrzegać danej w 1599 roku wolności mieszkańcom tejże osady, a po jej ekspirowaniu dawać ustalony czynsz do zamku sandomierskiego.

W ciągu XVI - XVII wieku Komorów rozwijał się: osiedlonych zostało tu kilkadziesiąt rodzin. Nad rzeką Korzeń wybudowany został młyn dla potrzeb mieszkańców okolicznych osad. Około połowy XVII wieku wioska ta przeszła w posiadanie Zygmunta Brzezińskiego po zawartej ugodzie w Warszawie w dniu 11 marca 1647 roku między nowym nabywcą a jej byłą właścicielką Katarzyną Kuroszowną, małżonką Andrzeja Malickiego.
W 1676 roku Komorów wraz z całym uposażeniem został przydzielony do parafii Ostrowy Tuszowskie, a tym samym do klucza tuszowskiego. Za zgodą książąt Lubomirskich z Kolbuszowej, starostów sandomierskich, Tarnowscy założyli w lasach nad rzeką Korzeń hutę szkła. W związku z potrzebą zatrudnienia robotników w założonych hutach, książę Józef Lubomirski - założyciel miasta Kolbuszowej - osadził końcem XVII wieku wieś Hutę, później nazwaną Komorowską. Sprowadził do niej z Krakowa, trzech specjalistów - hutników. A zatem mieszkali tu pracownicy huty szklanej i popiołowej, czyli potażowej /potaż - biała sól używana do fabrykacji mydeł i szkła/. Za czasów starostowania Lubomirskich, którzy jak i następcy ich Sanguszkowie z Kolbuszowej i Baranowa doprowadzili w Hucie produkcję potażu i szkła do szczytu w drugiej połowie XVIII wieku. Podstawowym surowcem do produkcji było drewno, które z tutejszych lasów silnie eksploatowano. W drugiej połowie XVIII wieku wskutek niedostatku lasu produkcja huty szklanej wyraźnie zmalała. Przyjmuje się, że w okresie od XVI do XIX wieku pracowało na terenie byłego powiatu kolbuszowskiego w różnych odstępach czasu około trzynaście hut. Duże wyręby drzewostanów i kurczenie się powierzchni leśnej wiązały się z wytapianiem rudy darniowej i przemysłem leśnym, który rozwijał się tu od XV wieku. Zakładane licznie w Puszczy Sandomierskiej rudnie, dymarki, kuźnice, maziarnie, popielarnie oraz huty i huciska przetrwały do dziś w nazwach miejscowości jak np. Maziarnia, Rudnik, czy też wspomniana wcześniej Huta Komorowską.
Najazdy Szwedów 1655/56 czy też Siedmiogrodzian ks. Rakoczego w 1657 roku obejmujące swym zasięgiem niektóre połacie puszczy, przyczyniły się do tego, że część licznych jeńców branych w niewolę przez wodzów Lubomirskich wsiąknąć musiała w ludność tutejszych osad powstałych na przełomie XVII i XVIII wieku /przysiółek Szwedy w Komorowie/. Tu właśnie, jak podaje Józef Półćwiartek, pod osłoną partii chłopskich koncentrowały się wojska marszałka z Rzeszowa i Łańcuta- Jerzego Sebastiana Lubomirskiego i starosty sandomierskiego z Kolbuszowej. Wojska Stefana Czarnieckiego w pogoni za oddziałami szwedzkimi przesuwały się przez Sokołów, Kolbuszowę, Komorów w stronę Baranowa.
Dzierżawcami dóbr królewskich w puszczy byli różni panowie. Niektórzy z nich pod różnymi pozorami czynili chłopom trudności w korzystaniu z płodów leśnych, sami zaś ci dzierżawcy oraz różni przedsiębiorcy wyciągali krociowe korzyści z przemysłów leśnych. Dlatego też skarżyli się często chłopi na dzierżawców dóbr i ich urzędników za różne krzywdy, które od nich doświadczyli. Również i chłopi nie pozostawali dłużni swym ciemiężycielom.
Usytuowanie prefektury lasów sandomierskich na samej zachodniej granicy puszczy królewskiej z czasem okazało się niewygodne. Po 150 latach tj. w 1765 r. leśnictwo z Komorowa zostało przeniesione do Mokrzyszowa, położonego bardziej w centrum puszczy.

środa, 22 sierpień 2012 15:04

Rodacy


S. Dorota Paula Pająk CFS - Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego - śluby wieczyste złożyła dnia 8 lipca 2007 r. podczas uroczystej Mszy św. w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Komorowie.

środa, 22 sierpień 2012 15:04

Diakoni

Zelik1Ks. Diakon Michał Zelik pełni praktykę duszpasterską od 5 lutego 2019 do 5 maja 2019.

wasag1

 

 

Ks. Diakon Grzegorz Wasąg pełnił praktykę duszpasterską od 5 lutego 2018 do 6 maja 2018.

 

Zelik1Ks. Diakon Roman Broda z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej pełnił w naszej parafii praktykę diakońską od 11 stycznia 2016 do 30 kwietnia 2016.

fac Ks. Diakon Marcin Fac pełnił praktykę duszpasterską od 6 lutego 2014 do 11 maja 2014.

poweska Ks. Michał Powęska - praktykę duszpasterską w parafii pełnił od 7 lutego do 12 maja 2013 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 2013r.

Ks. Konrad Fedorowski. Praktykę duszpasterską w parafii Komorów pełnił od 13 lutego do 11 maja 2012 r.

Ks. Paweł Iskra. Praktykę duszpasterską w parafii Komorów pełnił od 14 lutego 2011 r. do 14 maja 2011.

Ks. Maciej Charabin. Praktykę duszpasterską w parafii Komorów pełnił od września 2010 r. do stycznia 2011 r.

Ks. Wojciech Kania. Praktykę duszpasterską w parafii Komorów pełnił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 2010 r.

Ks. Sebastian Mroczkowski. Praktykę duszpasterską w parafii Komorów pełnił w 2009 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2009r.

Ks. Stanisław Gurba. Praktykę duszpasterską w parafii Komorów pełnił w 2008 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 2008r.

Ks. Tylus Stanisław. Praktykę duszpasterską w parafii Komorów pełnił w 2007 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2007r.
Ks. Krzysztof Cisek. Praktykę duszpasterską w parafii Komorów pełnił w 2006 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 2006r.
Ks. Michał Grochowina. Praktykę duszpasterską w parafii Komorów pełnił w 2005 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2005r.
Ks. Hubert Andrzejewski. Praktykę duszpasterską w parafii Komorów pełnił w 2004 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 2004r.
Ks. Mirosław Dołowy. Praktykę duszpasterską w parafii Komorów pełnił w 2003 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 2003r.
Ks. Zbigniew Zybała. Praktykę duszpasterską w parafii Komorów pełnił w 2002 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2002r.

środa, 22 sierpień 2012 15:03

Kapłani

KSIĄDZ PROBOSZCZ:

proboszcznowak

Ks. mgr Krzysztof Nowak, wyświęcony na kapłana 20 maja 2006r. w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu.

 

KSIĘŻA ZASŁUŻENI DLA PARAFII:

 

Ks. kan. mgr Andrzej Cag. Urodzony 26 listopada 1953 roku w Błażowej. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1989 roku w Bazylice Katedralnej w Przemyślu. Obowiązki Proboszcza Parafii Komorów pełni od 29 czerwca 1997 r.


Ks. Prałat Władysław Włodarczyk - budowniczy świątyni w Komorowie. Urodzony 26 listopada 1937 r. w Nawsie Kołaczyckie. Po odbyciu studiów seminaryjnych
w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu dnia 17 czerwca 1962 r. przyjął Święcenia kapłańskie. Obowiązki Proboszcza Parafii Majdan Królewski pełni od 1981 r.

Ks. kan. dr Jan Biedroń - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.Urodzony 18 kwietnia 1963 r. we Frysztaku, parafia Stępina (diecezja rzeszowska). Wyświęcony 24 czerwca 1988 r. Dr Teologii. Kanonik gremialny Sandomierskiej Kapituły Katedralnej. Wikariusz Biskupi ds. Duchowieństwa diecezjalnego. Stanowisko od 2004 r., w seminarium od 1999 r.

Ks. kan. Stanisław Bar - Proboszcz parafii p.w. św. Barbary w Tarnobrzegu. Urodzony 15. kwietnia 1952 r. w Rogoźnie. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu dnia 24. czerwca 1977 r. przyjął Święcenia kapłańskie. Obowiązki Proboszcza Parafii p.w. św. Barbary w Tarnobrzegu pełni od 1989 r.

Ks. dr Jacek Uliasz - Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim na Ukrainie. Urodzony 7. marca 1963 r. w Rzeszowie. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu dnia 14. czerwca 1991 r. przyjął Święcenia kapłańskie.

środa, 22 sierpień 2012 15:01

Kancelaria

Godziny urzędowania:

 

  • Czwartek, godzina 1530 - 1630
  • Dla chorych w nagłych przypadkach o każdej porze.

    PORADNIA RODZINNA
    przy parafii KOMORÓW p.w. N.M.P. Matki Kościoła
  • Czynna w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca: od godz. 1600
środa, 22 sierpień 2012 15:00

Pogrzeb chrześcijański

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

 

  • Według przepisów Prawa Kanonicznego pogrzeb chrześcijański przysługuje każdemu ochrzczonemu, który nie porzucił wiary formalnie lub faktycznie poprzez porzucenie praktyk religijnych i prowadzenia życia sprzecznego z zasadami wiary. Formalności pogrzebowe można załatwić w kancelarii parafialnej niezależnie od godzin urzędowania. Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej należy przynieść akt zgonu zmarłego z USC. Kwestie związane z przygotowaniem kościoła do liturgii pogrzebu załatwiamy indywidualnie z Panem Kościelnym. Kwestie związane ze śpiewem i oprawą muzyczną liturgii załatwiamy indywidualnie z Panem Organistą. Starajmy się wszyscy na pogrzebie przystąpić do Komunii św., i ofiarować ją za zmarłego.
środa, 22 sierpień 2012 14:59

Kapłaństwo

"Jeśli kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje"

Jeżeli w swym sercu słyszysz głos Bożego powołania... Jeżeli chcesz poświęcić swoje życie, aby służyć Kościołowi, głosić Dobrą Nowinę w naszej diecezji i na całym świecie... Nie zwlekaj! Skontaktuj się z Księdzem Proboszczem!

Dodatkowe informacje