niedziela, 07 kwiecień 2013 17:51

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Napisane przez

Komorów 9.06.2019r.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  

ROK C 2019

Parafia p.w. NMP Matki Kościoła w Komorowie.

 

1. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt – NMP Matki Kościoła, dzień odpustu parafialnego. To Imieniny Patronki Naszej Parafii. Przyjdźmy kto tylko może na Uroczystą Sumę Odpustową z udziałem kapłanów na godz. 10.30. Proszę o czynny udział wszystkie grupy liturgiczne. Dzieci klas II i III przyjdą w strojach od I Komunii Św. Dzieci młodsze będą sypać kwiaty i dzwonić dzwonkami. Druga Msza Św. w tym dniu o godz. 18.00. W dniu odpustu parafialnego mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy Św. i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

2. W czwartek liturgiczne święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, a najbliższa niedziela jest Uroczystością Najświętszej Trójcy. Procesja w Uroczystość Bożego Ciała tego roku wyruszy spod naszego kościoła w stronę byłej kaplicy dojazdowej i tam zakończy bieg.

3. SPOTKANIA DUSZPASTERSKIE:

Wt: Ognisko muzyczne o godz. 13.00, a po modlitwie wieczornej zapraszam Panie z Koła.

Śr: Bractwo Św. Szkaplerza. Modlitwa adoracyjna od godz. 17.00 z Mszą Św. o godz. 18.00. Ofiarę w tym dniu złożymy na radio Maryja i Telewizję Trwam.

Pt: Orkiestra – spotkania indywidualne od godz. 17.30 i wspólne dla całej orkiestry o godz. 19.00.

So: Schola dziewczynki gr. starsza i młodsza o godz. 10.00, a na godz. 11.00 w sobotę zapraszam wszystkich ministrantów gr. starsza i młodsza.

Nd: 15.00 Godzina Miłosierdzia i Msza Św. popołudniowa o godz. 16.00.

4. Oaza wakacyjna (szkolno – parafialna) dla naszych dzieci, będzie zorganizowania w dniach od 1 do 6 lipca włącznie przy naszej parafii.

5. Dziękuję rodzinom za utrzymanie w czystości naszego kościoła i proszę cztery następne rodziny o podjęcie dyżuru.

6. Przyszła niedziela jest III niedzielą m – ca. Nasze ofiary w kopertach złożymy na prace prowadzone przy naszym kościele. Bóg zapłać za wszelką ofiarność.

7. Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii z naszej parafii: P. Józef Letniowski telefon (693565204) i P. Krzysztof Stolarz (531935193). Gratuluję i życzę Szczęść Boże w tej posłudze dla naszej parafii.

 

20.05.2019

OGŁOSZENIE

I.       Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP „Matki Kościoła” w Komorowie zaprasza do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku Kościoła obejmującej następujące roboty:

a)    Wymiana stolarki okiennej stalowej na AL i PCV

b)    Wymiana drzwi wejściowych do zaplecza budynku

c)    Docieplenie ścian zaplecza styropianem wraz z wykonaniem elewacji

d)    Ocieplenie stropu Kościoła i zaplecza – wełna mineralna

e)    Wymiana kotła gazowego nadmuchowego – 40 kW

f)    Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 5 kW

II.     Termin wykonania prac do 15.10. 2019 r.

III.   Przedmiar robót oraz projekt do pobrania w kancelarii parafialnej codziennie w godz. 15.00-17.00

IV.    Opis sposobu obliczenia ceny

1.     Cena oferty za przedmiot zamówienia uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2.     Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, transportem loco Zamawiający oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3.     Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.     Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

5.     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.     Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

V.      Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

1.   Kryterium oceny ofert - wybór dokonany zostanie na podstawie kryterium najniższej ceny: najniższa cena - 100%.

2.   Oferta przedstawiająca najniższą cenę za przedmiot zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów wg następującego wyliczenia:

 

                                 najniższa cena

                 C = ---------------------   x 100

                                   oferowana cena

 

gdzie:

C – ilość punktów przyznana w kryterium cenowym

najniższa cena– najniższa cena spośród wszystkich złożonych ważnych ofert

oferowana cena – cena z rozpatrywanej (ocenianej) ważnej oferty

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3.   Wynik - oferta, która przedstawia najniższą cenę za przedmiot zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia.

VI.    Termin składania ofert do 20.06.2019 r. do godz. 12.00

Dodatkowe informacje